نام:

نام خانوادگی:

پست الکترونیک:سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ 09:07

معرفی کتاب"قاتلی که در آرزوی جایی در بهشت بود" اثر یوناس یوناسن

بعد از موفقیت کتاب " پیر مرد صد ساله ای که از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد" اثر دیگری از یوناس یوناسن برای اولین بار در ایران با ترجمه مترجم خوش ذوق ابوالفضل الله دادی از سوی نشر به نگار روانه بازار شد.

یوناسن در سومین رمانش، آندراس قاتل، دوستانش و دشمنان تصادفی  ـکه  در ترجمة فرانسوی آن نام قاتلی که در آرزوی جایی در بهشت بود برایش انتخاب شده استـ روی موضوع حساسی دست گذاشته و با مذهب و کلیسا شوخی میکند. نویسنده با سرخوشی یکی از شخصیتهای داستان را که سالهای زیادی را به جرم قتل و جنایت پشت میلههای زندان گذرانده و اکنون به صورت مشروط آزاد شده است به کشیشی پرشور تبدیل میکند که به همراه دو شخصیت دیگر کتاب ـیعنی کشیشِ زنی که از کلیسا فرار کرده و پسری که متصدی پذیرش هتلی نهچندان خوشنام استـ گروه سهنفرهای را تشکیل میدهند و با سوءاستفاده از باورهای مذهبی مردم، پولهای هنگفت به جیب میزنند.

این اثر با قیمت 16000 تومان از سوی نشر به نگار وارد بازار کتاب شد.