نام:

نام خانوادگی:

پست الکترونیک:سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ 13:49

انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند: نقد و بررسی دو رمان از داریوش مهرجویی

 دو رمان "درخرابات مغان" و "آن رسید لعنتی" نوشته داریوش مهرجویی در گروه هنر و جامعه شناسی دانشگاه تهران مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

زمان: چهارشنبه مورخ 28 مهرماه 1395

ساعت: 17

مکان: سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران- خیابان جلال آل احمد- جنب پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.