نام:

نام خانوادگی:

پست الکترونیک:

هرمان ملویل
هرمان ملویل Herman Melville(1891ـ1819) نویسنده و شاعر امریکایی، که کتاب موبی¬دیک((Moby-Dick او از شاهکارهای ادبیات امریکاست، از خانواده¬ای مرفه بود. به¬دلیل ورشگستکی پدرش از سن دوازده سالگی به کارهای مختلفی پرداخت، و در هجده سالگی به کمک برادرش در کشتی¬ای که از نیویورک به لیورپول می¬رفت توانست کاری پیدا کند؛  این آغاز زندگی دریایی ملویل بود که تقریباً تا بیست¬و¬پنج سالگی و بازگشت او به امریکا  طول کشید.  این دوره از زندگی¬اش، که باعث شد  مدت¬ها در کشتی¬ها و سرزمین-های مختلف باشد و با قبایل مختلفی زندگی کند، تأثیری شگرف بر او و آثارش می¬گذارد چنانکه  کتاب¬¬¬های اول او(تایپهTypee ، اُموOmoo، آخور سرخ Redburn و …) خاطره¬نگاری  این دوران  و  تصویرهای کتاب موبی¬دیک وام گرفته از این ایام هست.
 
او  سپس در امریکا زندگی خود را از سر می¬گیرد و ازدواج می¬کند. در دورۀ برای این¬که خرج زندگی¬اش را تأمین کند در روزنامه¬ها داستان کوتاه می¬نوشت که بارتلبی محرر(Bartleby the Scrivener  )یکی از آن¬هاست  و به مدت بیست سال نیز در اداره گمرک  کار می¬کند و در این دوره شروع به نوشتن شعر می¬کند. بیلی باد(Billy Budd)، یکی  از نوشته¬های درخشان او، که چند ماه قبل از مرگش دستنوشته¬اش را تمام کرد، تا سال¬ها پس از مرگش منتشر نشد تا  در 1918 ریموند ویور که مشغول نوشتن زندگی¬نامه ملویل بود این اثر را پیدا و در سال 1924 چاپ کرد. ملویل در زمان مرگش به نویسنده¬ای فراموش¬شده از طرف جامعه تبدیل شده بود و تا 1920 که دوباره کارهایش ارزش واقعی خود را پیدا کردند در این فراموشی باقی ماند.
ملویل با نوشتن داستان¬های دربارۀ سرزمین¬های دوردست و بیگانه مبتکر شیوه¬ی ادبی بود که بعدها نویسندگانی چون استیونس، پیرلوتی و سامرست موآم تحت تأثیرش قرار گرفتند.
 
ترجمه¬های مختلفی از کارهای ملویل به فارسی شده است.
تایپه، ترجمه¬ی پرویز داریوش، تهران: به¬نگار، 1370.                                                          Typee(1846)
موبی دیک یا وال سفید، ترجمه¬ی پرویز داریوش، تهران: امیرکبیر،1368.Moby dick or The whale(1851)     
بیلی باد، ترجمه¬ی غلامحسین اعرابی، تهران: کوثر،1382.Billy budd,Sailor(1891)                                                         
بارتلبی محرر( ترجیح می¬دهم که نه)، گروه مترجمان نیکا، تهران: انتشارات کتاب نشر نیکا،1390.                    Bartleby the Scrivener(1853)